Salgsbetingelser Maskiner

salgsbetingelser

salgsbetingelserAlminnelige salgs- og leveringsbetingelser for

SCANLIFT as

1. Innledning.

Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning de ikke fravikes ved skriftlig avtale. Betingelsene gjelder både ved leveranse/salg av varer og ved arbeidsytelser/verksleie. Betingelsene gjelder dessuten alle fremtidige leveranser mellom selger/leverandør og  kjøper/oppdragsgiver, hvis ikke annet skriftlig avtales. Når det nedenfor er brukt ordet selger menes med dette også leverandør likesom ordet kjøper nedenfor også innbefatter oppdragsgiver.

 2. Tilbud. –  Alle tilbud fra selger er uforbindtlig inntil skriftlig bestilling er mottatt fra kjøper, og ordrebekreftelse fra selger er sendt

 3. Tekniske betingelser. –  Opplysninger og beskrivelser av enhver art i brosjyrer, instruksjons- og verkstedhåndbøker, tegninger og oppgaver over priser og tekniske data mv. tjener kun til veiledning, og kan ikke påberopes av kjøper med mindre det uttrykkelig er vist til disse i bestillingen. Risiko og ansvar for at leverte gjenstand og/eller tekniske data passer til kjøpers behov eller er anvendelig i.h.t. kjøpers ønsker, påhviler ham.

 4. Tegninger mv. – Tegninger, tekniske beskrivelser mv. som en part overlater til en annen før eller etter avtalens inngåelse, forblir den opprinnelige eiers eiendom, og må ikke uten skriftlig samtykke helt eller delvis kopieres, reproduseres, utleveres til eller bringes til tredjemanns kunnskap, og må heller ikke benyttes i strid med eierens interesser.

 5. Salgsgjenstanden. –  Salgsgjenstanden leveres med standard tilbehør og utrustning i henhold til selgerens eller fabrikantens spesifikasjoner. Eventuelt tilleggsutstyr eller spesiell utrustning og annen tilpasning til kjøpers behov må særskilt spesifiseres og må være skriftlig bekreftet av selger. Beskyttelsesutstyr og annet ekstra utstyr som salgsgjenstanden etter pålegg fra norske eller utenlandske myndigheter skal utstyres med, leveres ikke av selger med mindre det er medtatt i ordrebekreftelsen.

 6. Prisberegning.-  Prisene gjelder for salgsgjenstanden levert i henhold til punkt 5. Selger har rett til å justere prisene ved endringer av følgende forhold i tiden mellom ordrebekreftelse og levering:

 • a. Produsentens og underleverandørens priser.
 • b. Frakt, toll og assuransesatser.
 • c. Offentlige avgifter, gebyrer mv.
 • d. Valutakurser.

Det samme gjelder nødvendige endringer i forsendelsesmåte i forhold til den normale eller forutsatte. Eventuelle tilleggsarbeider eller montasje skjer etter regning. Ved levering av arbeidsytelser så som servicearbeider, verkstedarbeider, montasje o.l. gjelder selgers ordinære timepris. Alle priser er oppgitt uten mva. med mindre noe annet er uttrykkelig angitt.

 7. Ekspedisjonsgebyr.-  For bestillinger på under kr. 400,- netto uten mva, vil selger beregne ekspedisjonsgebyr på kr. 40,- uten mva.

 8. Leveringstid.-  Oppgitt leveringstid er veiledende hvis det ikke i ordrebekreftelsen er uttrykkelig sagt at den oppgitte leveringstiden er fast. Leveringstidspunktet forskyves i alle tilfelle hvis:

 • a. Eventuelle nødvendige offentlige lisenser så som eksport/importlisens mv. ikke foreligger som forutsatt
 • b. Selger/leverandør ikke har fått de nødvendige tekniske data av kjøper.
 • c. Eventuell forskuddsbetaling ikke er erlagt.
 • d. Ikke lagerførte produkter/spesialbestillinger: Selger kan normalt skaffe til veie ikke lagerførte produkter fra alle sine leverandører. Her vil utvidet leveringstid samt minimums innkjøpsantall kunne forekomme, dette vil da bli informert fra selgers side. Forskuddsbetaling på spesialbestilte varer kan kreves. Det godtas ingen retur på spesialbestilte produkter. Garanti/reklamasjonsrett følger selvsagt norsk lov.

 9. Levering og risiko. –  Inneholder ordrebekreftelsen intet om leveringsmåte, skal salget anses inngått “fra lager”, eller for arbeidsleveranser, på selgers verksted.

 10. Returer. –  Retur av kjøpte varer må KUN skje etter godkj nning av selger FØR varene sendes tilbake til selger. Kunden må søke om retur av varer på Kundesenteret på web (scanlift.no), via e-post (til salg@scanlift.no) eller via telefon (67176855).

All godkjent retur må være i uskadet original-emballasje og varene ubrukt, kopi av faktura skal følge returen. Pakken skal tydelig merkes (utenpå emballasjen) med SELGERS GODKJENTE RETURNUMMER.

All returfrakt forskuddsbetales av kjøper, oppkravsendinger blir nektet mottatt. For å unngå returgebyr er det viktig at kunden undersøker varen umiddelbart etter mottak.

Ved kreditering av godkjent retur vil det bli fratrukket følgende:

1-8 dager etter varemottak: Ingen returgebyr 9-30 dager etter varemottak: 25% returgebyr. Mer enn 30 dager etter varemottak: Retur godtas ikke og varen returneres til kunden på kundens regning

 11. Salgspant.-  Selgeren har salgspant i salgsgjenstanden inntil den i sin helhet er betalt. Aksept/veksel og sjekk ansees ikke som betaling før de i sin helhet er innfridd. Ved videresalg plikter kjøperen å gjøre sin kjøper oppmerksom på salgspanteretten, slik at denne ikke går tapt.

 12. Betalingsbetingelser.-  Alle leveranser skjer etter forut avtalte betingelser mellom selger og kjøper. Ved betaling etter forfall tillegges morarente med den til enhver tid godkjente månedsrente. Kjøper har ikke krav på kontantrabatt.

 13. Ansvar og ansvarsbegrensning. –  Hvis kjøper innen 12 måneder etter levering påviser mangler som skyldes materialfeil eller dårlig utført arbeid og manglene var tilstede ved leveringstidspunktet, skal selgeren etter eget valg avhjelpe mangelen enten ved utskifting eller ved reparasjon av den defekte del. Ved leveranser av arbeidsytelser skjer mangelsavhjelp ved at  arbeidet i nødvendig grad blir foretatt på ny ved selgers verksted. Selgers forpliktelse er ikke under noen omstendighet mer omfattende enn det ansvar fabrikant/fabrikantens underleverandør har påtatt seg, eller regler etter norsk kjøpslov, også  med hensyn til tidsfrister. Utbedringsplikt er betinget av:

 • a. At reklamasjon skjer straks feilen oppdages.
 • b. At den reklamerte del uten unødig opphold omkostningsfritt for selger stilles til disposisjon for ham eller hans representant på et av ham angitt sted. Nødvendiggjør reklamasjonen undersøkelse på annet sted enn selgers verksted, kan selger kreve at kjøper på forhånd stiller til rådighet det nødvendige beløp til dekning av alle omkostninger ved undersøkelsen, reiseomkostninger inkludert. Det samme gjelder omkostninger til arbeidssted  samt adkomst- og tilkomstarbeider. Utskiftede deler blir selgers eiendom og skal overlates ham.
 • c. At kjøper har sørget for at vedlikehold og service er forskriftsmessig utført. Selgers ansvar omfatter dog ikke:
 • d. Feil ved deler som i relasjon til hovedproduktet utgir seg for å være av fremmed fabrikat, så som diesel/elektrisk utstyr og gir mv. Slike feil må reklameres direkte til de respektive leverandører eller deres norske representanter.
 • e. Feil som kan være oppstått som følge av at gjenstanden er reparert, feil montert eller instrumentert eller i noe henseende ombygget hos andre enn selgeren, at gjenstanden er blitt utstyrt med ikke originale reservedeler, at fabrikantens plomberinger eller justeringer av andre enn selger er brutt eller endret, samt at serienummer eller andre fabrikasjonsmerker er endret eller fjernet.
 • f. Beregninger, anvisning på montasjemåte, anvisning på/eller anbefaling av instrumentering og annen utrustning mv. som er utført uten særskilt vederlag, med mindre selgeren har utvist grov uaktsomhet.
 • g. Feil som kan være oppstått som følge av tilfeldige ytre begivenheter, vanlig slitasje, mangelfullt vedlikehold eller irregulær eller uforsvarlig bruk.

Utover den overfor beskrevne avhjelpsplikt fraskriver selgeren seg risiko og ansvar for mangler og for derav følgende direkte eller indirekte tap og skader. Kjøper kan ikke påberope seg rett til heving, omlevering eller prisavslag.

14. Reklamasjon. – Kjøper plikter straks å undersøke salgsgjenstanden eller det utførte arbeid og at leveransen er komplett. Reklamasjon over mangler som kan oppdages ved en vanlig besiktigelse skal fremsettes senest 8 dager etter mottagelse. Mangler som først kan oppdages etter montasje og prøvekjøring skal reklameres straks mangelen konstateres.

Alle reklamasjoner må skje skriftlig med angivelse av varens typebetegnelse, serienummer og fabrikasjonsmerke, samt bilder av installasjon og leveringsdag. For utførte arbeider skal oppgis hvilket arbeid som er nødvendig, og dette kan kun bestilles etter godkjenning av selger. Kunden søker om reklamasjon på Kundesenteret på web (scanlift.no via e-post (til salg@scanlift.no)) eller via telefon (67176855). Pakken skal tydelig merkes (utenpå emballasjen) med SELGERS GODKJENTE RETUR/REKLAMSJONS NUMMER.

15. Kjøpers mislighold.-  Enhver forsinkelse med hensyn til avtalt betaling, tilveiebringelse av nødvendige dokumenter eller andre ytelser som påhviler kjøper, gir leverandøren rett til å heve avtalen og kreve erstatning.

16. Force Majeure.-  Kjøper kan ikke heve, kreve prisavslag, erstatning hvor forsinkelsen skyldes Force Majeure. Som Force Majeure skal i dette tilfelle regnes enhver hindring som selgeren ikke med rimelighet kunne avverget eller overkommet, både når hindringen er generell og når den kun rammer ham eller de instanser han er avhengig av for levering. Som Force Majeure regnes videre trafikkvanskeligheter, forsinket leveranse fra under-leverandører (hvis enten dette kan føres tilbake til Force Majeure eller ikke), kassasjon av arbeidsstykker, innskrenkning i

tilførsel av drivkraft og arbeidskraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvisisjoner, beslag, valuta eller importrestriksjoner.

17. Særregler for forbrukerhjelp med yrkesselger.–  De i denne kontrakt fastsatte bestemmelser gjelder også ved forbrukerkjøp med yrkesselger så langt de ikke strider mot kjøpslovens ufravikelige bestemmelser herom. Leverandøren fraskriver seg imidlertid ethvert erstatningsansvar for tap som måtte oppstå ved avsavn eller annen følgeskade eller for skade som måtte voldes på eiendom som nyttes i ervervsvirksomhet og tap som følge av det.

18. Voldgift.-  Oppstår det tvist mellom partene, avgjøres denne ved voldgift etter norsk prosessuell og materiell rett ved selgers verneting.